Žijete a učíte sa HRAVO, ZDRAVO, SMELO?
Odpoveď má vaše TELO.

Seminár Intuitívnych hier s Thomasom Pedrolim.

Záväzná prihláška:

Na seminár "Žijete a učíte sa HRAVO, ZDRAVO, SMELO? Odpoveď má vaše TELO." s Thomasom Pedrolim sa po termíne 14.5.2019 už nie je možné prihlásiť...

Spôsob úhrady:

Na základe obdržania prihlášky Vám zašleme emailom faktúru. Účastnícky poplatok za seminár je potrebné uhradiť do 3 pracovných dní od obdržania faktúry. Ako Variabilný symbol uveďte číslo faktúry, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko účastníka. Po obdržaní fakturovanej platby Vám zašleme potvrdenie o prijatí prihlášky.

Stornovacie podmienky:

V prípade, že sa účastník na seminári nezúčastní bez ohľadu na dôvod, účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že zaplatený poplatok za seminár sa účastníkovi nevracia. Namiesto prihláseného účastníka sa môže podujatia zúčastniť náhradník. Je však potrebné o tejto zmene vopred písomne informovať usporiadateľa na info@intuitivnapedagogika.sk. Registrácia na seminári bude prebiehať na základe databázy zaregistrovaných účastníkov.

Miesto konania:

Chata pod hviezdami, Modra Piesok 3744, 900 01 www.chatapodhviezdami.sk

Iné:

V prípade zrušenia seminára usporiadateľ písomne vopred oznámi účastníkovi náhradný termín konania seminára, alebo spôsob vrátenia účastníckeho poplatku. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na drobné zmeny v harmonograme. Časový harmonogram semináru je nasledovný:

Presný harmonogram Vám bude zaslaný v informáciách pre účastníkov pred samotným seminárom.

V cene seminára je zahrnuté ubytovanie na jednu noc a vegánska strava (1x raňajky, 2x obed a 1x večera).

Účastníci seminára súhlasia, že usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu, zničenie alebo odcudzenie akéhokoľvek majetku účastníkov.

Na seminári môžu fotografovať, nahrávať na video alebo vyhotovovať iný záznam iba osoby určené usporiadateľom.